Közérdekű adatok

Tisztelt Lakosok!

Önkormányzatunk ügyintézői azért dolgoznak, hogy Jászszentlászló és Móricgát lakosainak hivatali ügyei, problémái gyorsan megoldásra kerülhessenek. Kérjük Önöket, hogy lehetőleg a hivatali ügyfélfogadási rend szerint keressék fel intézményünket. Szerdai napokon ügyfélmentes napot tartunk, hogy a hivatali ügyek feldolgozásra kerülhessenek. Köszönjük megértésüket!

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő, Kedd, Csütörtök: 800 – 1200 1300 – 1630
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 800 -1330

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Közös Hivatal az alábbi feladatkörökkel működik:

1. Jegyző

  

Valentovics Beáta
jegyző
06-30/826-4667
e-mail: jegyzo@jaszszentlaszlo.hu

Jegyzői feladat-és hatáskörök:

 • Képviselő-testületi és a bizottsági  ülések napirendi pontjaihoz kapcsolódó anyagok előkészítése, ülések technikai feltételeinek biztosítása
 • Önkormányzati rendeletek, normatív határozatok  kihirdetéséről gondoskodik
 • Önkormányzati vagyon hasznosításhoz kapcsolódó testületi döntések előkészítése.
 • Közreműködik az önkormányzati döntések végrehajtásában.
 • Választások, népszavazások helyi irányítása, Helyi Választási Iroda vezetője.
 • Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, útkezelői hozzájárulások, kiadása.
 • Törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatok, hatósági hatáskörök ellátásának biztosítása.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében, a Hivatal munkájának megszervezése, irányítása.
 • Költségvetési koncepció, éves költségvetés, költségvetés módosítás, féléves és éves költségvetési beszámoló testületi előterjesztésének elkészítése.
 • Birtokviták rendezése
 • Állatvédelmi ügyek intézése
 • Vadkár ügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása.
 • Szakhatósági hozzájárulások kiadása

2. Igazgatási ügyintéző

Farkasné Deli Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
06-77/492-161
e-mail: kozoshivatal@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Közreműködik a Képviselő-testület ülések meghívójának elkészítésénél, a testületi  ülés anyagainak, jegyzőkönyveinek előkészítésénél
 • Elkészíti az Ügyrendi  Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság üléseinekmeghívóitelőkészíti a bizottságok üléseinek anyagait, jegyzőkönyveit
 • Ellátja a polgármester, a jegyző ügyviteli feladatait.
 • Közreműködik a megállapodások, szerződések előkészítésében.
 • Közreműködik pályázatok elkészítésében, valamint azok elszámolásában.
 • Gondoskodik a munkaköréhez kapcsolódó jegyzőkönyveinek adatszolgáltatások, statisztikai adatközlések teljesítéséről.
 • Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés.
 • Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos ügyek intézése.

3. Szociális ügyintéző

Minda Mónika
szociális ügyintéző
06-30/403-1317
e-mail: szocialis@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Tájékoztatást ad szociális ügyekben.
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, intézkedés a kifizetéséről.
 • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, intézkedés a kifizetéséről.
 • Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás megállapításának előkészítése és intézkedés a kifizetéséről.
 • Ellátja a szociális tűzifa támogatással kapcsolatos feladatokat
 • Kiállítja a jegyző utasítása alapján, a jogszabályi feltételek megléte esetén a hatósági bizonyítványokat,az általa vezetett nyilvántartások adatai szerint
 • Ellátja a jogszabályokban elrendelt egyéb hirdetményekkel kapcsolatos feladatokat.

4. Személyügyi ügyintéző

Tóth Anikó
személyügyi ügyintéző
06-30/718-9689
e-mail: ber@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Humánpolitikai feladatok ellátása
 • Kereskedelmi tevékenység  engedélyezésével és bejelentésével kapcsolatos feladatok
 • Szálláshely-üzemeltetési tevékenység engedélyezési eljárása
 • Telepengedély kiadása, telep létesítés bejelentés alapján történő eljárás
 • A jegyzői hatáskörbe utalt, a mezőgazdasági igazgatással (méhek bejelentése, fakivágás, állategészségügy, állatvédelem) kapcsolatos feladatok.

5. Adóügyi és igazgatási ügyintéző

Német Józsefné
anyakönyv, hagyaték, adóügyek
06-30/718-9691
e-mail: ado@jaszszentlaszlo.hu

 Feladatkör:

 • Adóbeszedési feladatokat helyi és gépjárműadóra.
 • Vendégéjszakák után járó idegenforgalmi adóval kapcsolatosan ellenőrzési feladatok
 • Talajterhelési díj beszedése
 • Iparűzési adó beszedése.
 • Kommunális adó beszedése
 • Gépjárműadó kivetésével kapcsolatos feladatok ellátása
 • Lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása
 • Anyakönyvvezetői, illetve hagyatéki ügyintézői feladatokat
 • Eljár az adótartozások végrehajtásával kapcsolatban,

6. Pénztáros

Juhász Anikó
pénztáros
06-30/718-9690
e-mail: penztar@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Pénztár kezeléssel kapcsolatos feladatokat
 • Önkormányzati kifizetést érintő számlák előkészítése
 • Önkormányzat által kötött szerződések, megállapodások pénzügyi teljesítése
 • Önkormányzati vagyon és gépjárművekkel kapcsolatos biztosítási díjak követése, fizetése.
 • Önkormányzat által igénybevett közüzemi szolgáltatások kapcsolatos ügyintézés
 • Egyéb gazdálkodással összefüggő feladatok.

7. Könyvelő

Urbán Lászlóné
könyvelő
06-30/718-9692
e-mail: konyveles@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Pénzforgalmi információ és mérlegjelentés elkészítése, továbbítása,
 • Gépjárműhasználattal kapcsolatos költségek kezelése
 • Banki és pénztárbizonylatok kontírozás,  gépi könyvelése, információk szolgáltatása a beszámolókhoz,
 • Kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartása,
 • Könyvelés

8. Pénzügyi ügyintéző

Kiss Árpádné
pénzügyi ügyintéző
06-30/718-9690
e-mail: penzugy@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos pályázatok elkészítése, elszámolása, közcélú foglalkoztatás ügyeinek intézése.
 • Önkormányzati ingatlanok bérletével kapcsolatos, haszonbérleti, lakásbérleti, helyiségbérleti szerződések elkészítése, módosítása.
 • Vagyonkataszter vezetése.
 • Jogszabályokban elrendelt termőföld hirdetményekkel kapcsolatos feladatokat.
 • Egyes jövedelempótló támogatások igénylése.

 

9. Pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

Erdélyi Lászlóné
pénzügyi ügyintéző
06-30/718-9692
e-mail: koltsegvetes@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Költségvetési rendelet elkészítése, évközi módosítása.
 • Számviteli szabályzatok elkészítése
 • Éves beszámolók elkészítése
 • Pályázati elszámolások lebonyolítása
 • Zárszámadások elkészítése
 • Mérlegjelentések készítése
 • ÁFA bevallások elkészítése
 • Költségvetési előirányzatok, nettófinanszírozás kontírozása
 • Bank és pénztárbizonylatok érvényesítése
 • Gyermekélelmezési konyha közvetett kiadásának felosztása
 • Esélyegyenlőségi munkatárs
 • DAOP-3.1.2.-2007-0007 fenntarthatósági megbízott

 

10. Pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

Ritka Ildikó
pénzügyi ügyintéző
06-30/718-9690
e-mail: szamvitel@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Banki utalások kontírozása
 • Banki bizonylatok könyvelése
 • Kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartása
 • Pénztárak kontírozása
 • Pénztárak gépi könyvelése

11. Kirendeltség igazgatási ügyintéző

Csontos Gáborné
kirendeltség igazgatási ügyintéző
06-77/491-023
e-mail: androviczer@freemail.hu

Feladatkör:

Szociális, gyámügyi ügyek: környezettanulmány készítése Móricgáton